Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het openbare leven aan de godsdienstig-zedelijke cischen van zijn bovennatuurlijk doel onttrekken kan. „Waarom dit politieke Katholicisme? Uit godsdienstig Katholicisme!" (Prof. K. Hilgenreiner, Religiöser und politischer Katholizismus. Kultur 1903, 577). Het liberale voorstel van graaf Moy in de Beiersche rijksraadkamer van 15. Januari 1904 tot uitsluiting of beperking van het kiesrecht der geestelijken, was eeri doodgeboren kindje.

Katholieke leer: De gewijde dienaars der Kerk en de Roomsche Opperpriesters moeten niet volstrekt van alle zorg en heerschappij over tijdelijke zaken uitgesloten worden (daar het tijdelijke in zich niet onvereenigbaar met het geestelijke is).

28. Syllabus-stelling: Het is den Bisschoppen zonder vergunning der Regeering, niet geoorloofd, zelfs de Apostolische Brieven af te kondigen".

De staatskerkelijke regeeringen stelden naar het voorbeeld van Napoleon I. voor kerkelijke verordeningen het „Placet", het voorafgaande onderzoek door den staat van kerkelijke stukken vast. In Napels heette het Placet „Exequatur". Diensvolgens zou de staat de Kerk regeeren. Derhalve is het Placet „evenzoo dom als onrechtvaardig". (Heiner, Syllabus 153). Het vrije verkeer van den Paus met de bisschoppen en de geloovigen en omgekeerd is het gevolg van het hoogste regeeringsgezag, hetwelk Christus aan Petrus heeft overgedragen. Daarom werd op het vaticaansche concilie (S. IV, K. 3) de meening verworpen, dat Pauselijke verordeningen eerst door een regeeringsdecree^ (placetum regium) bekrachtigd moeten worden. Katholieke leer: De bisschoppen mogen ook zon-

457

Sluiten