Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ambt als gezworene (jurylid, van de voogdijschap.

Katholieke leer: De immuniteit der Kerk en kerkelijke personen had haren oorsprong niet (slechts) in het burgerlijke recht.

31. Syllabus-stelling: „De kerkelijke rechtbank voor tijdelijke, hetzij burgerlijke of lijfstraffelijke rechtszaken van geestelijken, moet geheel worden opgeheven, zelfs zonder raadpleging en ondanks het verzet van den Apostolischen Stoel".

Veroorzaakt door het eigenmachtige optreden der republieken Mexico en Nieuw-Granada. Het verkregen privilegium fori (vrijheid van de wereldsche rechtbank) der geestelijke personen, kon zonder onrecht van den staat niet eenzijdig worden opgeheven, maar daarover waren onderhandelingen met den Apostolischen Stoel noodzakelijk. Deze heeft practisch met het oog op de tijdsomstandigheden van de gerechts-immuniteit van den Klerus in zuiver burgerlijke en volgens den staat strafrechterlijke gevallen afgezien. Zoo in de artt. 13 en 14 van het Oostenrijksche concordaat; in het zuiver burgerlijke art. 12c van het Beiersche concordaat. De immuniteit van het leger en diens eigene jurisdictie bestaat ook in de moderne staten nog. De liberalen, ook Goetz, hebben daartegen niets in te brengen. Over het algemeen gaat de drang van den modernen tijd daarheen, dat een ieder door de tot zijnen stand behoorenden geoordeeld worde. (Handels-, bedrijfs-, gezworenen-, rechtbanken).

Katholieke leer: De kerkelijke rechtbank voor tijdelijke, hetzij burgerlijke of lijfstraffelijke rechtszaken van geestelijken moet niet geheel worden opgeheven.

459

Sluiten