Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43. Sytfabus-stelUng: „De leekenmacht heeft de bevoegdheid, om plechtige overeenkomsten (konkordaten), aangaande het gebruik van rechten, welke tot de kerkelijke immuniteit behooren, met den Apostolischen Stoel aangegaan, zonder diens toestemming ja, zelfs ondanks zijn verzet, nietig te verklaren eu nietig te maken".

Tegen de schending van het Sardinische konkordaat door de Siccardische wetten. De konkordaten tusschen staat en Kerk, zijn deels privilegies, deels tweezijdige contracten, al naar de natuur der zaak. Vergelijk het dekretalenrecht van den tegenwoordigen Jezuïtengeneraal Wernz (Rome 1905), f, 231 enz. Zoowel de staat als de kerk zijn tot trouw bij een konkordaat verplicht. Onder Pius IX werden vele konkordaten gesloten, b.v. met Spanje 1851, Oostenrijk 1855, Portugal 1857, de Spaansche republieken van Zuid-Amerika. V. Nussi, Conventioncs.r. inter S. Sedem et civilem potestatem. Mainz 1870.

Katholieke teer: De leekenmacht heeft niet de bevoegdheid om plechtige overeenkomsten (konkordaten) aangaande het gebruik van rechten, welke tot de kerkelijke immuniteit behooren, met den Apostolischen Stoel aangegaan, zonder diens toestemming, ja zelfs ondanks zijn verzet, nietig te verklaren en nietig te maken.

44. Syllabus-stelling: „Het burgerlijk gezag kan zich mengen in zaken, welke tot den godsdienst, de zeden en het geestelijk bestuur behooren. Het kan diensvolgens oordeelen over de onderrichtingen, welke de herders der Kerk ambtshalve tot richtsnoer voor de gewetens uitvaardigen, het kan zelfs over de

472

Sluiten