Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholieke leer: Het sacrament des huwelijks is niet iets aan het contract toegevoegd en hiervan scheidbaar, het sacrament bestaat geenszins in den huwelijkszegen.

67. Syllabus-stelling: „Door het natuurrecht is de band des huwelijks niet onverbreekbaar, en in verschillende gevallen kan de eigenlijk-gezegde echtscheiding door het burgerlijk gezag verordend worden".

De band des huwelijks is ook door het natuurrecht onverbreekbaar, daar de huwelijksliefde, de opvoeding der kinderen en de wederkeerige hulp der echtgenooten dit eischen. Derhalve heeft ook de niet-christelijke staat geen recht, het huwelijk zijner niet-christelijke, nog minder dus dat zijner christelijke onderdanen te laten ontbinden. „Wat God vereenigd heeft, mag de mensch niet scheiden". (Matth. 19, 7).

Katholieke leer: De band des huwelijks is ook door het natuurrecht (niet slechts door de positief goddelijke wet) onverbreekbaar. Het staatsgezag kan in geen geval eene echtscheiding rechtsgeldig verordenen.

68. Syllabus-stelling: „De Kerk heeft de macht niet, om ontbindende huwelijksbeletselen in te voeren, maar die macht komt toe aan het burgerlijk gezag, door hetwelk de bestaande beletselen moeten weggenomen worden".

i Uit Vigil. De Kerk heeft de macht en zij alleen, om ontbindende huwelijksbeletselen in te voeren, zooals Leo XIII in de encycliek „Arcanum' (Herdersche uitgave I, 127) zegt. Het burgerlijk gezag is daartoe niet bevoegd. „Wanneer iemand zegt, dat

492

Sluiten