Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Kerk geen recht gehad heeft, ontbindende huwelijksbeletselen op te stellen, of dat zij bij de opstelling daarvan gedwaald heeft, die zij uitgesloten". (Concilie van Trente, S. XXIV, Kan. 4). Verder: „Wanneeriemand zegt, dat huwelijksprocessen niet voor den kerkelijken rechter hooren, die zij uitgesloten". (1 c., Kan. 12).

Katholieke leer: De Kerk heeft alleen de macht, om ontbindende huwelijksbeletselen in te voeren. Het burgerlijk gezag heeft hiertoe geen recht, ook niet tot opheffing der reeds bestaande huwelijksbeletselen.

69. Syllabus-stelling: „De Kerk is in later eeuwen de ontbindende huwelijksbeletselen gaan invoeren, niet door een haar eigen recht, maar gebruik makend van een recht, hetwelk zij aan de burgerlijke macht had ontleend".

Reeds Christus heeft zich met de huwelijkswetgeving bezig gehouden. (Mattheus 19, 9). Ook Paulus (1 Korinthe 7, 10, 11, 39). Later de Kerk door eigen recht, z'ooals de geschiedenis getuigt. Leo XIII zegt daarover in de huwelijksencycliek „Arcanum" van 10 Februari 1880: „Hoe ongeloofelijk en onzinnig is de bewering, dat Christus de Heer het sedert lang ingewortelde gebruik der veelwijverij en echtscheiding heeft veroordeeld krachtens eene hem door den Romeinschen prefect of den koning der Joden verleende volmacht; evenzoo dat Paulus de echtscheidingen en bloedschendende huwelijken heeft verboden op grond eener toestemming of stilzwijgende machtiging van wege Tiberius, Caligula, Nero! Ook daartoe zal men geen verstandig mensch kunnen overhalen, aan te nemen, dat de Kerk zoo vele wetten over de heiligheid en onaantastbaarheid van het huwelijk (Can. Apost. 16, 17,

493

Sluiten