Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkluidende stelling 59 en 60 der Pseudo-synode vart Pistoja als kettersch verworpen.

Katholieke leer: De beslissingen van het concilie van Trente, bij welke diegenen met het anathema worden getroffen, die de bevoegdheid der Kerk tot het invoeren van ontbindende huwelijksbeletselen durven loochenen, zijn van leerstellige beslissing en niet als van eene ontleende macht te verstaan.

71. Syllabus-stelling: „De wijze, door de kerkvergadering van Trente (aangaande de huwelijksvoltrekking) bepaald, verbindt niet op straffe van ongeldigheid, waar de burgerlijke wet eene andere wijze voorschrijft en wil, dat het huwelijk door deze nieuwe wijze van kracht is".

De wijze aangaande de huwelijksvoltrekking door de kerkvergadering van Trente bepaald, verbindt overal op straffe van ongeldigheid, waar zij afgekondigd is. De burgerlijke wet is hierin niet bevoegd.

Katholieke leer: De wijze aangaande de huwelijksvoltrekking door de kerkvergadering van Trente (vóór den pastoor en twee getuigen) bepaald, verbindt ook daar op straffe van ongeldigheid, waar de burgerlijke wet eene andere wijze voorschrijft en wil, dat het huwelijk door deze nieuwe wijze van kracht zij.

72. Syllabus-stelling: „Bonifacius VIII heeft het eerst verklaard, dat de gelofte van zuiverheid, bij de wijding afgelegd, het huwelijk nietig maakt".

Deze stelling berust op eene geschiedkundige dwaling, daar reeds 150 jaren voor Bonifacius VIII het tweede Lateraansche concilie de wijding als ontbindend

495

Sluiten