Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich bewust, dat Gods Geest in hem is (1 Kor 7 34-40). ' /

§ 9. Dwalingen over de wereldlijke vorstenmacht van den Roomschen Opperpriester.

De twee leerstellingen van § 9 zijn valsch, maar niet kettersch, omdat er geen sprake is van eene geopenbaarde waarheid. Goetz (239) schijnt niet te weten, wat een Katholiek dogma is, daar hij de leer over der. kerkelijken staat tot de „dogmatische leerstellingen" rekent en zegt, dat de in 1870 voltrokkene totale wegneming van den kerkelijken staat ,,de dogmatische theorie voorbij gestreefd heeft". Ook na de wegneming blijft deze „theorie" waar. Als doel van den kerkelijken staat noemde Pius IX in eene toespraak van 20 April 1849, dat de Paus „om de Kerk te regeeren en om hare eenheid te behoeden, die volle vrijheid zoude bezitten, die tot vervulling der plichten van het hoogste apostolische ambt vereischt wordt". Wanneer het der Goddelijke Voorzienigheid welgevallig is, voor de vrijheid van den Apostolischen Stoel op andere wijze te zoigen, dan het in de vroegere eeuwen geschiedde, dan zal de Apostolische Stoel de eerste zijn, die zich' aan deze nieuwe regeling zal onderwerpen.

'5. Syllabus-stelling: „De vereenigbaarheid van de tijdelijke met de geestelijke macht is een strijdvraag onder de kinderen van de christelijke en katholieke Kerk".

Door deze zoo onschuldig schijnende beginselkwestie zochten de vijanden der Kerk eene beinvloeding ten nadeele van den kerkelijken staat uit te oefenen. Over

49S

Sluiten