Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts zelf beslissen, want hij oordeelt over hetgeen hij noodig heeft" (en niet de liberalen).

Katholieke leer: Het is eene misleiding, te zeggen, dat de afschaffing van de tijdelijke macht des Apostolischen Stoels hoogst voordeelig zou zijn voor de vrijheid en het geluk der Kerk.

§ 10. Dwalingen, welke betrekking hebben op het Jiedendaagsche Liberalisme.

In § 10 wordt het valsche liberalisme, de onbegrensde vrijheidszwijmel verworpen. Vrijheid, grootste vrijheid zoo verre zij mogelijk is, ja! Maar ook respecteeren ue door God, de natuur, de kerk en den staat voor het algemeen welzijn getrokken grenzen der vrijheid!

De Stellingen 77, 78, 79 met de bovengenoemde 15, 16, 17., 18 en 21 bevatten de liberale indifferentistische beginselen over geloofs-, gewetens-, godsdienstvrijheid, over verdraagzaamheid en gelijkheid. Het ware geloof, het goede geweten, de ware godsdienst hebben volgens hunne natuur recht op de volste vrijheid. Voor de geloofs-, gewetens- en godsdienstvrijheid hebben de christelijke martelaren stroomen bloeds vergoten. De door de liberalen geëischte vrijheid voor elk willekeurig geloof en godsdienst kan slechts op politiek gebied bestaan en dan slechts onder zekere voorwaarden. Burgerlijke geloofs-, gewetens-, godsdienstvrijheid, burgerlijke verdraagzaamheid en gelijkheid zijn mogelijk, godsdienstige verdraagzaamheid in de beteekenis van dogmatische gelijkwaardigheid der ware met de valsche godsdiensten kan voor de verstandige menschen niet bestaan, behalve indien zij aan de mogelijkheid wanhopen, de waarheid ooit te kennen. Wanneer de Kerk dogmatisch onverdraagzaam was en is, zoo heeft zij hierin

501

Sluiten