Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vu \an den valschcn eeredienst is geen algemeen menschenrecht, en moet derhalve in een goed ingerichten staat slechts onder zekere voorwaarden wettelijk bepaald en verzekerd worden. De burgers bezitten slechts een begrensd, zoowel door de kerkelijke als staatkundige autoriteit te beperken recht, aan hunne denkbeelden mondeling of schriftelijk of op eene andere wijze vrije en openbare uitdrukking te geven.

4. De door de openbare meening of op eene andere wijze geopenbaarde volkswil maakt niet de hoogste van elke goddelijke of menschelijke autoriteit onafhankelijke wet uit. Ook in de politiek hebben de voldongen feiten alleen daardoor, dat zij voldongen zijn, nog geene rechtsgeldigheid.

5. Zoowel voor de staatsburgers als ook voor de Kerk moet het recht blijven bestaan, in het openbaar in het belang der christelijke liefdadigheid aalmoezen te verdeelen. Ook het wettelijke verbod van den slafelijken arbeid op bepaalde dagen ter wille der godsvereering moet gehandhaafd blijven. Beide zijn in het belang, ooT< van den huishoudelijken (economischen) vooruitgang.

6. De atheïstische beginselen van het communisme en socialisme zijn verwerpelijk. De huiselijke maatschappij of het gezin leidt haar recht van bestaan hoofdzakelijk af van het natuurrecht en niet van de burgerlijke wet. En daarom vloeien ool< alle rechten der ouders op hunne kinderen, vooral het onderwijsen opvoedingsrecht, hoofdzakelijk voort uit het natuurrecht en zijn daarvan afhankelijk.

7. Aan de geestelijkheid als den vriend van den waren en nuttigen vooruitgang in wetenschap en cultuur, mag niet elke bescherming en elke invloed op

516

Sluiten