Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kristallen van loodchloride (zie a) duidelijk heeft waargenomen. Anders is een der beide volgende reacties verkieselijker.

Bij toepassing dezer reactie op druppels, waar aan dun rand lee s loodchloride is uitgekristalleerd, ziet men zich deze naalden va,u PbClo geheel geel kleuren door oppervlakkige verandering 111 lo jodide. Dit is vooral duidelijk bij opvallend licht (afsluiting van spiegellicht) en kan dienen om in dubieuse gevallen (bijv. naast HgClj) naalden van PbCls te onderscheiden.

c Loodchromaat, door Behrens (1. c. bi. 74) slechts terloops vermeld en voor de herkenning van lood van minder belang geacht, kan zeer goed voor de aantooning van lood dienen in die gevallen, i„ welke bij de hiervoor genoemde reacties bezwaar werd ondervonden. Een overmaat van het reagens (bichromaat) is hier met te duchten en de aanwezigheid van kwik (HgCl,) is weinig & oien .

Het loodchromaat wordt uit neutrale en ook uit azijnzure oplossingen

van een loodzout met bichromaat als een zeer fijn, geel poeder neergeslagen Het wordt herkenbaar kristallijn door de precipitatie door de toevoeging van een verdund, meer geïoniseerd zuur te vertragen Zoowel zoutzuur als salpeterzuur (vooraf met water verdund tot he ongeveer tienvoudige volume ') kan daartoe dienen en het is dan onnoodig de precipitatie in verwarmde oplossing te doen plaats

vX. Wrt .»« Mi •— »»>■—• "T

druppel veel kleiner nemen en is nog 0,1 pG 1 b, als steik licbtbrekende staafjes en ruitjes ter grootte van ongeveer 10 gema

Hik aantoonbaar. . , ,

' De kleur van het loodchromaat is steeds geel tot °raNerood, ook

bij doorvallend licht, hetgeen aan grootere kristallen duidelijk blijk •

Dat de kleinere kristallen bij doorvallend licht zwart kunnen schijnen

is hei gevolg van hun sterk lichtbrekend vermogen. Bij opvallend

licht (spiegellicht af te sluiten) zijn ook deze geel. Ook de kleinste

kristallen vertoonen nog sterke polarisatie.

Ter aantooning van lood kan deze reactie ook nog zeer goed gebruikt worden, wanneer de kristallisatie van loodchloride niet meer zichtbaar is. Kwikchloride geeft namelijk zelve onder de genoem omstandigheden in het geheel geen neerslag met bichromaat Zjne aanwezigheid heeft echter alleen ten gevolge, dat zoutzuur al.

i) De concentraties der zuren, waarvan. H^en^NC^, etc. zijn

m

Sluiten