Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te letten dat allereerst een neerslag van witte zwavel optreedt door ontleding der polysulfiden en dat daarna de sulfozouten ontleed worden, die een geel tot oranje gekleurd precipitaat doen ontstaan; inen controleere daarom steeds de zure reactie na deze bewerking op lakmoespapier. Aan den anderen kant zij men voorzichtig met de toevoeging van een overdreven groote overmaat zoutzuur, daar hierdoor, zelfs in de koude, eventueel aanwezig tinsulfide weder geheel of gedeeltelijk kan worden opgelost en dan voor de analyse verloren gaat, daar het Altraat van dit sulfidenneerslag gewoonlijk zonder nader onderzoek wordt verwijderd. Om dezelfde reden worde de ontleding der oplossing van de sulfozouten niet dan na algeheele afkoeling dezer oplossing uitgevoerd.

Het uitgewasschen neerslag der „zure sulfiden" (As3Ss, Sb2S3-6 en SnS2), gemengd met zwavel en mogelijk met sporen CuS en HgS), is geschikt om aan microchemische analyse te worden onderworpen. Alvorens den hiertoe aan te wenden gang te bespreken wil ik eenige opmerkingen maken over de hier meest geschikte reacties.

Reacties op Arsenicum.

a. De precipitatie van Ass03 (Behbens, Anleitung, 2e dr., bl. 112) is in eenige gevallen zeer bruikbaar: zoo bij identificatie (onderscheiding van antimoon) van arsenicum, dat volgens de methode van Marsh is afgescheiden, en van de arseen-tin-verbinding, welke de bettendorf'sche proef oplevert (onderscheiding van seleen en teiluur, die zich eveneens afscheiden).

Essentieel is bij deze reactie de toepassing van salpeterzuur om de oplossing van het alkaliarseniet te ontleden. Terwijl eene verdunde waterige oplossing van As203 bij indroging op het voorwerpglas zeer onaanzienlijke kristalletjes doet ontstaan, geeft dezelfde oplossing na aanzuring met HNOs door verdamping bij gewone temperatuur fraaie octaëders van 20-30,*, en wanneer men van een grooteren druppel uitgaat, tot zelfs 100Geen ander zuur,dan juist HNO3 heeft dezen gunstigen invloed op de kristallisatie van het As2Os; toch zijn het ook niet de N03-ionen alleen, die hier een rol spelen, want de toevoeging van alkalinitraat aan eene verdampende oplossing van Ass03 heeft dezen gunstigen invloed niet. Speciaal het vrije HN03 (of de combinatie van H+-ionen en NOs--ionen) oefent dus dezen invloed (zie Alg.

Opm. op bl. 10) uit.

Overigens is voor het oplossen van Asg03 natriumhydiox^de boven kaliumhydroxyde te verkiezen, doordien bij de navolgende aanzuring

6

Sluiten