Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het metallisch arsenicum, dat zich bij do bettendokf'sche proef als bruinzwarte vlokjes afzet, kan ter nadere identificatie veizameld worden door decanteeren, liever door uitcentrifugeeien en afwasschen eerst met sterk zoutzuur en daarna met water. Worden deze vlokjes dan met verdund salpeterzuur op het voorwerpglas zacht verwarmd tot oplossing van het metaal, en daarna bij gewone tempeiatuui verdol' in rust gelaten, dan ontstaat de kristallisatie van A203 als boven.

b. A/ntnoniutncalciumarsenaal (Behrens Anl., '2° dr., bL 11b) is bij do aanwezigheid van As in de hoogste oxydatietiap het meei aangewezen reactieproduct. Deze reactie slaagt uitnemend, wanneei ammoniumchloride geheel afwezig is en men de precipitatie in de ammoniakale oplossing (zooveel mogelijk carbonaat-vrije ammonia te gebruiken!) door plaatselijke toevoeging van een korreltje calciumacetaat bewerkstelligt. Ik verkreeg betere resultaten bij kameitemperatuur dan door bij zachte verwarming te precipiteeren. Wel is waar heeft de kristallisatie dan eenige minuten tijd noodig, maar zij is dan ook zekerder, doordien men den druppel kleiner kan nemen en hem beter (vooral door overstulpen met een klein horlogeglas) voor aantrekking van koolzuur kan beveiligen. Aanvankelijk ontstaat om het calciumzout heen dan een amorf precipitaat (calciumarsenaat ?), dat, na eenig staan, plaatselijk in de typische rhombische zuiltjes (zelden dendrieten) overgaat van het dubbelarsenaat, zoodat bij den verderen groei het eerste amorfe neerslag rondom ieder kristalletje geheel kan opteeren. De aanwezigheid van veel zwavelzuur kan hierbij hinderlijk zijn, daar deze aanleiding geeft tot de

vorming van gipskristallen.

De gevoeligheid dezer reactie vond ik minder groot dan B. aangeeft, n.1. tot 0,5 «g AsrjOj.

c. Ammoniummaynesiumursenuat heeft boven de voorgaande ki istal- ^3 "t

lisatie het voordeel van minder groote oplosbaarheid. De ïeactie u

op arseenzuur met magnesiumacetaat is daardoor gevoeliger dan die met calciumacetaat; ik kon nog een vijf maal geringere hoeveelheid (dus 0,1 y-g. As8Ob) daarmede zichtbaar maken. De kristallen zijn isomorf met het dubbelphosphaat en dan ook onder het microscoop niet van deze te onderscheiden. Echter ontstaan zij weder fraaiei,

wanneer ammoniumchloride geheel afwezig is, en de ammoniakale oplossing eenvoudig plaatselijk met magnesiumacetaat bedeeld wordt.

De kristallen, die hier uit het aanvankelijk amorfe neerslag veel

Sluiten