Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschreven wijze worden uitgewasschen. Ook nu bleken de kadmiumzouten van den handel op deze wijze steeds sporen Ou te bevatten, welke langs den gebruikelijken weg van onderzoek niet kunnen worden gevonden, daar blauwkleuring van de oplossing inet overmaat ammonia of reactie met azijnzuur en ferrocyaankalium reeds bij Cu naast Cd als 1: 1000 niet meer waarneembaar zijn.

Voor minder kleine hoeveelheden is het koper van kadmium ook zeer geschikt af te scheiden met behulp van metallisch ijzer, dat alleen het eerste metaal uit de oplossing van zijn zouten kan afscheiden. Men dient hiervoor van een zwak zure oplossing der chloriden of sulfaten uit te gaan en een druppel op een blank ijzerplaatje gedurende V4 a '/s uur te laten inwerken, waardoor zich een zeer dun koperhuidje op dit metaal afzet. Het kan daarvan losgemaakt worden door het met salpeterzuur van 10 a 15 pCt. in de koude enkele oogenblikken in aanraking te laten en daarna dit zuur weer snel met water weg te wasschen. Het huidje laat zich na deze bewerking gemakkelijk met den platinaspatel loskrabben en kan op het voorwerpglas overgebracht worden om te worden geidentiflceerd. Nog eene hoeveelheid van slechts 0,5 /*G metallisch Cu laat zich op deze wijze zonder moeite behandelen en in de verhouding Cu : Cd als 1:1000 is uit een enkelen druppel (0,5 mG. metaal) het koper nog gemakkelijk aan te toonen.

Speciale methoden voor sporen kadmium.

Naast lood en bismuth geldt voor de opsporing ook van kleine hoeveelheden kadmium hetzelfde als bij koper (zie aldaar). Bij enkelvoudige toepassing der bewerking was Cd naast Bi in de verhouding 1 : 100 nog duidelijk aantoonbaar; bij 1 : 500 nog na eenmalige herhaling der bewerking voor de verwijdering van resten Bi. Bij Cd naast Bi als 1 : 1000 werd evenwel geen resultaat meer verkregen. Dit was nog wel zeer goed te herkennen door Bi met ammonia neer te slaan en het ammoniakale Altraat op het voorwerpglas verder door indamping en verhitting van ammoniakzout te ontdoen i), waarna op het residu met reacties Cd a en b gereageerd kan worden.

Naast koper is ook hier de gefractionneerde ontleding der sulfaten bij ïoodgloeihitte het meest geschikte scheidingsmiddel.

ammon!akzount KW. vhan.dehnitr»ten dan blijft na uitdrijving van het ™ f het C<1 als basisch zout achter en moet dit voor het instellen der reacties door af dampen met HN03 in normaal zout vei anderd worden

met a nmon^unichfnHMfi1 d6 "V* ^legepHS,t worden, daar cadmiumchloride

door HN03of H2SOromzetU?r ' ,gen" Men ka" die dan echtel' vooraf

Sluiten