Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwezig magnesium in oplossing te houden) de precipitatie met ammoniumcarbonaat uitgevoerd. Het is evenwel duidelijk dat deze willekeurige hoeveelheid ammoniumchloride weer een dergelijk ongunstig gevolg kan hebben, al is het dan misschien in mindere mate.

Door de microchemische methode kan men deze klip omzeilen door iu de van ammoniakzouten bevrijde oplossing eerst in een proefje voorloopig te reageeren op magnesium door middel van natriumphosphaat (zie hierna). Ontstaat daardoor een vlokkig neerslag, waartusschen geene of weinige kristallen van magnesium-ammoniumphosphaat zijn te herkennen, dan is de hoeveelheid aardalkaliën ten opzichte van het mogelijk aanwezige magnesium zoo overwegend, dat de toevoeging van ammoniumchloride geheel kan worden nagelaten, daar er bij de precipitatie der carbonaten genoeg amnioniumzout ontstaat om het magnesium in oplossing te houden.

Is daarentegen het phosphaatneerslag in hoofdzaak kristallijn, dan is voor de precipitatie van de carbonaten der aardalkaliën de extratoevoeging van ammoniumchloride noodig. Men doet dan evenwel beter zich eerst weer in een tweede proefje van de oplossing (die neutraal of zwak ammoniakaal moet zijn; door toevoeging van een weinig ammoniumoxalaat en een weinig ammoniumsulfaat, in een reageerbuis, te overtuigen dat metalen van de kalkgroep aanwezig kunnen zijn. ])

Alleen wanneer daardoor, na eenigen tijd staan, eene troebeling optreedt, behoeft de precipitatie met ammoniumcarbonaat ondernomen te worden en men richt die dan bij voorkeur zoodanig in dat eerst dit reagens toegevoegd wordt en daarna zooveel ammonium chloride (en niet meer) als noodig is 0111 het inagnesiumcarbonaat weer in oplossing te doen gaan en een gering neerslag der aardalkalicarbonaten te doen overblijven.

Ook in geval bij dit voorproefje door natriumphosphaat in den druppel geen zichtbaar neerslag ontstaat, kan de toevoeging van ammoniumchloride weer geheel achterwege blijven, daar toch magne-

n Er kunnen dan slechts zeer geringe hoeveelheden der metalen van de kalkgroep aan de waarneming ontsnappen, zooals blijkt uit het volgend lijstje van oplosbaarheden der betreffende zouten in water by kamertemperatuur :

Ba ! Sr j Ca Carbonaten (n. Bineau) 1 : 400.000 1 : 100.000 ! 1 : 50.000 Sulfaten (n. de KonincK) 1 : 800.000 1 : 20.000 1 : 400* Oxalaten (n. Beilstein) 1 : 2.500 I : 12.000 j zeer weinig

Sluiten