Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

siimicarbonaat, ook zonder dat. eene aanzienlijke oplosbaarheid ') in water bezit. Men doet in dat geval weer goed vooraf een tweede proefje op de eventueele aanwezigheid van de kalkgroep door middel van ammoniumoxalaat en ammoniumsulfaat na te zien.

Het neerslag der carbonaten wordt uitgewasschen en opgelost in azijnzuur. Deze oplossing is ook voor de meeste nucrochemische reacties geschikt.

Reacties op Barium.

Van de bekende microscopische reacties op dit metaal is de vorming van barium fluosilikaat wel de meest bruikbare, daar dit weinig oplosbare zout uit azijnzure oplossing met ammoniumfluosilikaat in constanten vorm te voorschijn komt. (Zie Behrens, Anleit., blz. 68).

Neutrale oplossingen van bariumacetaat geven, indien zij niet zeer verdund zijn, met het reagens complexe groepen van kristallen en zelfs kogelvormige aggregaten, die minder bruikbaar zijn voor de herkenning. De toevoeging van azijnzuur tot zwak zure reactie bevordert de afscheiding van losse, goed gevormde kristalnaalden, die regelmatig aan beide uiteinden toegespitst zijn. Toch wordt door deze toevoeging de gevoeligheid niet merkbaar verminderd. Ik vond onder deze omstandigheden de gevoeligheidsgrens bij 0,5 yG Ba.

Men bedenke dat, evenals van andere fluosilikaten, de brekingsindex van deze kristallisatie klein is en daardoor het best waargenomen wordt met half gesloten diaphragma.

Hoewel strontium en calcium als nitraten niet neerslaan met ammoniumfluosilikaat, geven zij als acetaat in azijnzure oplossing, althans in niet zeer verdunden toestand, wel amorfe of zeer fijn kristallijne neerslagen, waardoor de reactie op Ba onduidelijk kan worden en bij ongunstige verhoudingen scheiding noodig is. Men ontkomt deze noodzakelijkheid niet door de zouten eerst in de neutrale nitraten om te zetten, alvorens met ammoniumfluosilikaat te reageeren, want, hoewel bij eene verhouding 1 : 1 de kristallisatie dan gemakkelijker waarneembaar is dan bij de acetaten het geval is, blijft toch reeds bij eene verhouding 1 : 5 van Ba naast Sr en Ca, ook bij het nitraat, de kristallisatie van bariumfluosilikaat achterwege.

b. Bariumchrumaat kristalliseert weinig typisch en zeer klein, zoodat het voor het aantoonen van barium veel minder geschikt is.

i) Deze bedraagt voor het MgCO,i 5 II20 (volgens Dammbr. blz. 445) zelfs 1 : 60(1 bij 7° C.

Sluiten