Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd afliep. IJit de aflezingen van druk en temperatuur van de gassen in het eerste reservoir wordt de mengverhouding afgeleid, en uit dezelfde grootheden in de Cailletetbuis het volumen bij 0° en 1 atmosfeer, dat weder als volumeeenheid dienst deed.

De spanningscoëfïicient, waarvan ik de juiste waarde nog niet heb kunnen bepalen, werd genomen tusschen die van koolzuur en chloormethyl in; in de volumeeenheid is zoodoende nog een kleine onzekerheid, evenals bij het chloormethyl zelf (blz. 11).

Een voorloopig onderzoek van een mengsel dat '/9 CII..C1 en % C02 bevatte, leerde mij de groote moeilijkheden kennen, die mengsels in tegenstelling met enkelvoudige stoffen kunnen opleveren. Indien bijv. een scheiding in twee phasen had plaats gevonden en door vergrooting van het volumen het mengsel weder schijnbaar homogeen werd, dan bleef nog langen tijd ook in den damptoestand een gedeeltelijke scheiding bestaan, die zich o. a. dadelijk hierdoor verraadt, dat bij samendrukking de scheiding nu bij een grooter volumen begint dan voorheen. Een dergelijke abnormaliteit wordt waargenomen, als de temperatuur veranderd wordt; zoo werd bijv. bij genoemd mengsel onder sommige omstandigheden nog condensatie waargenomen bij 47°.5, terwijl een langdurig voortgezet onderzoek leerde, dat de kritische temperatuur, d. i. de temperatuur, waarboven scheiding onmogelijk is, bij

Sluiten