Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dertje, dat zich boven op den kwikspiegel bevindt, maar even opgelicht, dan schoot het kwik naar boven onder gelijktijdige drukvermindering. Uit alles bleek, dat bij nadere scheidingswaarnemingen een roerder vooral niet gemist zal kunnen worden. Deze verschijnselen werden hier slechts qualitatief nagegaan. De bepaling van de volumina der beide phasen in de buis zou toch vooreerst zeer onnauwkeurig zijn; doch men bereikt bovendien daarmede ook niet het doel, dat men zich voor oogen moet stellen. Het is nl. om samenstelling en dichtheid der coëxisteerende phasen te doen en de voluumbepalingen van het geheel of de deelen zijn daarvoor onvoldoende. Men zou hier gebruik kunnen maken van bepalingen van brekingsindices en gedurende het onderzoek werden dan ook pogingen in het werk gesteld, om uit de breedte der lichtlijnen, die men in de Cailletetbuis waarneemt en die met den brekingsindex van de stof binnen de buis samenhangen, iets af te leiden; het verschijnsel doet zich echter zoo verschillend voor, afhankelijk van toevallige veranderingen in verlichting enz, dat

dit tot nog toe geen betrouwbaar resultaat opleverde.'Zoo

werd dan ook voorloopig van een quantitatief onderzoek der condensatieverschijnselen afgezien.

Nu en dan werd getracht het eindpunt der scheiding waar te nemen, doch door den hoogen druk was dit veelal onmogelijk: de sluiting van den mano-

Sluiten