Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üe berekening met de gewijzigde constanten een geheel verkeerd kritisch punt oplevert, blijft natuurlijk gelden.) In elk geval moet deze betrekking bestaan:

R = (1 -f- a0) (1 — £0)7^3

en a0 en 60, d. w. z. de waarden der constanten bij 0°, zijn niet uit de proeven af te leiden. Indien de dichtheid van chloormethyl bij 0° en 1 atmosfeer, met de bepaling waarvan ik op dit oogenblik nog bezig ben, bekend was, zou men R kunnen vinden. Noemt men d„ de dichtheid onder die omstandigheden en dt de theoretische dichtheid van het gas, dan heeft men :

d0 : dt = R; -L R * d°

273 273 dt •

Doch ook, indien de R bekend was, zou het vaststellen van de a en b bij iedere temperatuurgroote moeilijkheid opleveren; ze zouden nl. alleen kunnen gelden voor den gasteestend en den vloeistoftoestand niet kunnen beschrijven; dit is zelfs zoozeer waar, blijkens de uitkomst voor de kritische grootheden, dat de isothermen boven ongeveer 120° geen knik meer zouden vertoonen, hoewel het kritisch punt eerst bij 143° ligt. Moet men echter de a en b alleen uit de grootere volumina afleiden, dan blijft er, gelijk reeds uit de tabelletjes van blz. 44 en 45 blijkt, in de waarde der constanten een zoodanige speling over, dat de gevolgtrekkingen over het verband

Sluiten