Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kritische gegevens. De hiervoor vereischte berekeningen, die zeer langdradig zijn '), meende ik te mogen achterwege laten, omdat bij de berekening der proeven van enkele gegevens gebruik gemaakt moest worden, die niet nauwkeurig bekend zijn. De onbekende uitzettings-coëfflcient van CHSC1 heeft slechts invloed op de volumeeenheid en kan hier buiten rekening gelaten worden; in aanmerking komen echter v. n. de correcties van de kwikthermometers (zie blz. 11) en die voor den luchtmanometer, vooral bij lage drukken (zie blz. 12). Of deze laatste onzekerheid wellicht de eenigszins lagere waarde van b bij 70 en 85° teweegbrengt, kan vooralsnog moeilijk beslist worden. Moge spoedig een eind komen aan de onzekerheid, die de tegenstrijdigheid van de waarnemingen van Regnault en Amagat, om slechts die te noemen, oplevert.

Het schijnt dus gewaagd nu reeds vast te stellen, dat de temperatuurfunctie van a bij chloormethyl binnen

de grenzen der waarnemingen een andere is dan ^, al

heeft de ondervinding bij andere stoffen geleerd, dat die wet van afhankelijkheid zeker niet absoluut doorgaat.

Er is trouwens een bijzondere reden, waarom ik me liefst aan dezen vorm van de toestandsvergelijking houd. Voor het andere bestanddeel van mijn mengsels nl., het

•1) Zie o. a. Sarrau, Compt. rend. 94.

Sluiten