Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Flora en Pomona:

»\ oor hen, die in het vak van Tuinbouw zijn, kan deze handleiding »telkens met succes geraadpleegd worden, want de voornaamste termen »zijn er m opgenomen ; men leert de beteekenis der gebruikelijke »woorden op die wijze gemakkelijk en schrijft spoedig de plantennamen »veel correcter."

Floralia:

»Die belang stelt in de botanische kunsttermen en deze wil kennen, »ook in andere dan Nederlandsche benamingen, schafte zich het sboekske aan. Het zal zelden tevergeefs worden geraadpleegd."

De Indische Mercuur:

"Wij gelooven te mogen zeggen, dat hij in zijn pogen goed geklaagd is en raden ieder lezer van botanische bladen en werken, »zich dit onmisbare boekje aan te schaffen."

De I.andbode:

»Met behulp van dit woordenboek kan men in een oogopslag die »termen in de verschillende talen begrijpen. De Heer J. C. heeftder» halve een zeer nuttig werk verricht."

Het Nederlandsche Tuinbouwblad :

>.... ongetwijfeld den vakmannen en liefhebbers bij het lezen of »schrijven van stukken over tuinbouw of plantkunde goede diensten »zal kunnen bewijzen."

Sempervirens:

»....als bewijs strekken van mijne hooge ingenomenheid met deze »uitgave, voornamelijk zij het eene aansporing voor allen, die zich »met plantencultuur bezighouden, om het zich ten nutte te maken. »Het is dienstig, zeer nuttig en bruikbaar voor allen, kweekers en »liefhebbers, knechts en leerlingen; voor allen, die willen weten wat »ze zeggen en wat ze schrijven ; die er prijs op stellen zooveel moegelijk goed te verstaan, wat zij lezen."

» . . . .en zeker zal geen aankomend kweekerzijn geld nuttiger besteed «hebben, dan wanneer hij het zich aanschaft."

De Veldpost:

»Eene kennismaking met den inhoud geeft de overtuiging, dat »t werkje zeer nuttig is voor allen, die in werken of tijdschriften »over land- en tuinbouw, plantkunde enz. Latijnsche woorden aantreffen en niet de beteekenis ervan begrijpen."

Het Weekblad voor Bloembollencultuur:

»Wij twijfelen niet of velen zullen zich deze gemakkelijke vraagbaak aanschaften." ' h

Sluiten