Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag 8. Zou eene andere regeling der Schooluren ook invloed kunnen uitoefenen op een trouwer bezoek van de school?

Terwijl 12 Afdeelingen deze vraag bevestigend beantwoorden, en 1C Afdeelingen meenen, dat dit aan locale omstandigheden moet worden overgelaten, oordeelen 66 Afdeelingen, dat dit niet baten zal, waarvan er 6 bij ervaring spreken.

Eene Afdeeling geeft in bedenking den Zaterdag vrij te geven ; eene andere wil, dat aan de jongere leerlingen minder lesuren zullen gegeven worden, om den vrij vallenden tijd voor de oudere te kunnen gebruiken.

Vraag 9. Aclit men het wensc/ielijk, dat er een minimum aantal weken en een minimum aantal schooluren in de Wet wordt opgenomen, met vrijheid voor de Gemeentebesturen, om binnen deze grens de vacantiè'ti en schooltijden te regelen ?

4 Afdeelingen merken op, dat deze vraag weder in strijd is roet Art. 21 der Wet.

71 Afdeelingen verklaren zich vóór liet opnemen in de Wet van bedoelde minima.

30 Afdeelingen zijn er tegen.

Vraag 10. Iïtent er ook bepaald te worden, dat een zeker aantal niet-geoorloofde verzuimen kunnen toegelaten worden, zonder strafbaar te zijn? (Men denke aan familie• of huiselijke feesten, uitstapjes en dergelijke). En hoever zou men dan kunnen gaan?

Twee Afdeelingen verklaren de bedoeling dezer vraag niet te begrijpen. Zij meenen, dat een verzuim, dat geoorloofd is, niet strafbaar is, en het omgekeerde insgelijks het geval is.

21 Afdeelingen verklaren zich tegen het vrijstellen van sommige schooltijden.

9 Afdeelingen meenen, deze zaak te kunnen overlaten aan het Hoofd der school of aan de bevoegde autoriteiten.

Eene groote meerderheid (68) echter wil, dat een zeker aantal niet-geoorloofde verzuimen moet toegelaten worden en antwoordt dus toestemmend op de gedane vraag.

Sluiten