Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even goeden of liever in ecen .■slechten doen verkeeren als de hunne, de school ecen ongeregeld blijven bezoeken.

Treurige werkelijkheid, die gebiedend Leerplicht eisclit, 0111 de onmondige kinderen tegen gewetenlooze ouders in bescherming te nemen.

liet is den Heer M., Hoofd der School te Vledder, zelfs overkomen, als hij het veld doortrok, om de ouders aan te sporen, hunne kinderen toch wat beter ter school te zenden, dat hem door die ouders werd toegevoegd: „Ja, meester! het moest hier net zijn als in de kolonie; de kinderen moesten naar school moeten."

Bij dezen greep uit de werkelijkheid is commentaar overbodig.

Als uitslag van het ingestelde onderzoek omtrent de mceningen der Afdeelingen in zake „Leerplicht," meent het Hoofdbestuur op het volgende te kunnen wijzen. Het voegt daarbij zijne eigen meening over de zaak.

Op vraag 1 is het antwoord, met een paar uitzonderingen, dat Leerplicht ingevoerd moet worden.

l)e bezwaren, die door enkele Afdeelingen en in 't bijzonder door Amersfoort, meer geformuleerd, gemaakt zijn, gelden voor alle wetten, die eenigszins in het huiselijk en maatschappelijk leven ingrijpen. Dwang tegenover recht, het klinkt, vooral in de ooren van vrijheidlievende Nederlanders!

Maar heeft het kind dan geen recht? Heeft de Maatschappij niet liet recht te eischen, dat hare leden, reeds van jongs af, tot nuttige staatsburgers worden opgeleid ? Legt de Wet niet reeds den ouders op voor het lichamelijk welzijn van hun kroost te zorgen en dwingt zij hen daartoe niet, als zij dit verzuimen? Moet dan het geestelijk welzijn aan hun goeden wil overgelaten worden?

De overige geopperde bedenkingen mogen evenmin zoo zwaar wenen, dat zij eenc zaak, die noodig blijkt te zijn, en waarover reeds zooveel gesproken en gediscussieerd is, alweder op de lange baau schuiven.

Sluiten