Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent vraag 2 is het de meening der meeste Afdeelingen, dat het Lager onderwijs, zal het eenige kans van welslagen hebben, moet duren tot het 14e jaar. J)e vakken, die onder de letters a—k in de Wet op het L. O. voorkomen, eischcn een leertijd van acht jaren. Zes jaar is voor het gros der kinderen niet voldoende.

Men dient echter, om ook hierin geleidelijk te werk te gaan, te bepalen, dat de leerplicht zich aanvankelijk tot 13 jaar en later, maar met niet te veel tijdruimte, tot 14 jaar zal uitstrekken.

Vraag 3. Het is het gevoelen der meeste Afdeelingen, dat, als eenmaal de Leerplicht ingevoerd is, eigenlijk herhalings-ondenvijs minder noodig zal zijn. Zij willen dan liever ambachts- of vakonderwijs, geregeld naar lokale omstandigheden.

Het Hoofdbestuur, die meening grootendeels onderschrijvende, merkt echter op, dat dit ambachts- of vakonderwijs, zooals op sommige plaatsen van ons vaderland reeds het geval is, uiet uitsluitend vakonderwijs mag zijn; maar dat het zóó moet ingericht wezen, dat het ook dient tot verdere ontwikkeling van de leerlingen, en niet enkel om hen tot knappe werklieden te vormen.

Vraag 4. Het Hoofdbestuur meent, evenals de meerderheid der Afdeelingen, dat men niet meer van den Onderwijzer vergen mag, dan dat hij het schoolverzuim controleert en daarvan bij de bevoegde autoriteit aangifte doet.

Het wijst hierbij op de Wet op de besmettelijke ziekten. Evenmin, als het hem tot een verwijt gemaakt wordt, dat hij een leerling van de school verwijdert, ten wiens huize eene besmettelijke ziekte heerscht, evenmin zal het hem geweten worden, dat hij, is de Wet op den Leerplicht eenmaal ingevoerd, de verplichtingen volbrengt, die deze Wet hem oplegt.

De wijze, waarop hij die verplichtingen zal uitvoeren, moet aan den Wetgever overgelaten worden, even als de voorschriften, die deze meent, dat daaromtrent moeten gegeven worden.

Vraag 5. Het Hoofdbestuur zou het uit een maatschappelijk oogpunt het meest gewenscht achten, dat het onderzoek naar de strafbaarheid van het schoolverzuim werd opgedragen aan Commmiën

Sluiten