Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

munt, waarbij zich het motu-proprio van Pius X aansluit. Hoe dieper men daarin doordringt, des te hooger leert men ze schatten. Bij elke lezing openen zich nieuwe gezichtspunten. Herhaaldelijk hoort men daarop een beroep doen. Geschiedt dat altijd met kennis van zaken? Wij hebben er over gedacht genoemde pauselijke stukken als aanhangsel bij dit werk te voegen in de oorspronkelijke taal en de Nederlandsche vertaling. Maar dewijl zij zoo ruim verspreid zijn. kwam het ons voor, dat hare toevoeging eene noodelooze uitbreiding aan dit boek zou geven.

Bij aanhalingen uit de encyclieken Hernia Norarinn en (irarefs de Commuiii pleegt men de bladzijde aan te wijzen van een der ontelbare edities. Wij volgen de methode, die wij elders een enkelen keer hebben zien toepassen, van de $ en de eerste woorden daarvan te noemen volgens deLatijnsche uitgave. De vertaling van onze aanhalingen ontleenden we aan De Tijd.

Omtrent de orde door ons in dezen leiddraad gevolgd, kunnen wij met een enkel woord volstaan, omdat wij vóór elk hoofdstuk het verband nauwkeuriger aangeven.

Het onderwerp onzer studie, de sociale quaestie, is onmiddellijk en rechtstreeks een economisch vraagstuk, doch wordt beheerscht door de moraal, gelijk de economie zelve aan de moraal-philosophie ondergeschikt is. Daarom geven wij, alvorens de quaestie te stellen, k' Hoofdst. I een overzicht van dat gedeelte der ethica, van waaruit wij de sociale quaestie moeten beschouwen, en in Hoofdst. II een overzicht van de economie, beide ech-

Sluiten