Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam leven: dat is het eenig noodzakelijke, maar ook onfeilbare middel tot het einddoel; en het is mogelijk voor iedereen, in welke positie hij ook is geplaatst. Hieruit blijkt, dat een deugdzaam leven alleen in overeenstemming is met de redelijke natuur van den mensch.

Doch al ligt het doel van den mensch hooger dan al het aardsche, en al moet ook alles bij dat doel achterstaan en desnoods daarvoor worden opgeofferd, toch kan hij zich niet aan het gebruik der tijdelijke goederen onttrekken. Wat vordert hier zijne redelijke natuur?

Geestelijke ontwikkeling en beschaving is eene volmaking van den mensch; barbaarschheid kan niet anders zijn dan eene ontaarding. Waartoe heeft God den mensch dat edel vermogen van het verstand geschonken, dat zooveel kan omvatten; waartoe hem dien onleschbaren dorst naar altijd meer kennis ingestort; waartoe in de natuur zooveel geheimen verborgen, wier kennis den mensch nuttig en met den noodigen toeleg bereikbaar is; waartoe, zoo het niet Zijn wensch ware, dat de mensch zich toelegge om op geestelijk gebied veroveringen te maken ? Al kan niet iedereen een geleerde zijn, al moeten er velen zich bepalen bij de noodzakelijke kennis om door de wereld te komen, het is blijkbaar Gods bedoeling, dat de mensch in het algemeen, het menschdom toeneme in ontwikkeling en beschaving.

Zelfs zijn tijdelijk en stoffelijk welzijn, al is dat van lagere orde, mag hij niet verwaarloozen. Om zich in dit leven naar behooren, zooals het den redelijken mensch past, te bewegen, moet hem eene zekere hoeveelheid stoffelijke goederen ten dienste staan. Deze zijn voor hem

Sluiten