Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de natuurwet eene onfeilbare kennis schenkt. Zoo heeft God voor Zijn redelijk schepsel zorg gedragen. Wanneer wij naar den inhoud dier openbaring vragen, of een beslissing zoeken omtrent bepalingen van de natuurwet, dan kunnen wij ons steeds wenden tot de eenige door God aangestelde onfeilbare bewaarster van dien schat, de katholieke Kerk, de eenige, die omtrent de natuurwet eene besliste en volkomen zekere uitspraak vermag te doen. Dat zoovele menschen tot haar niet hunne toevlucht nemen en Gods goedheid in haar betoond versmaden, is de schuld der menschen zelf. En mogen wij er dan geen straf van Gods hand in zien, dat zoovelen met overigens helderen geest, die het oog afwenden van het licht der openbaring, in volslagen duisternis verkeeren omtrent waarheden op godsdienstig en zedelijk gebied, die voor ons zoo klaar zijn als het daglicht?

9. Omtrent de natuurwet moeten wij dit besluiten. Haren oorsprong heeft zij in God; aan Hem ontleent zij de kracht van te verplichten; aan haar zijn wij onvoorwaardelijke gehoorzaamheid schuldig, ook tegen menschelijke voorschriften in, die met haar zouden strijden. Gepromulgeerd wordt zij door de rede. Als de rede ons gebiedend zegt: dit moet gij doen, dit moet gij laten, dan gaat er niet een bevel van haar uit; maar dan brengt zij een bevel over van God, hetwelk zij natuurlijkerwijze kent en inziet als door God gewild. Dit is dus geheel iets anders dan de categorische imperatief van Kant, die de menschelijke rede tot onaf hankelijken wetgever verheft. Die natuurwet kan, wat hare meest alge-

Sluiten