Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik, zij brengt ze binnen het bereik van hen, die ze noodig hebben. Daardoor splitst zich het werk der voortbrenging in drie takken: in extractieve nijverheid, industrie en handel.

De extractieve nijverheid omvat al die werkzaamheden, welke de vruchtbaarheid der natuur verhoogen en hare gaven in bezit nemen: mijnwerk, veenderij, visscherij, landbouw, veeteelt, enz.. Deze nijverheid behoort als onderdeel tot de productie, niet omdat zij het nut der natuurgoederen voortbrengt, maar omdat zij het aanwezig nut tot zijn recht laat komen. Door de gaven der natuur in ontvangst te nemen, maakt zij de natuurlijke geschiktheid dier goederen feitelijk nuttig voor den mensch. Men heeft niets aan het nut van de steenkool, zoolang zij niet door den mijnwerker uit den grond gedolven is.

De industrie, waartoe groote en kleine industrie, ambachten en handwerken gerekend worden, produceert in den meest eigenlijken zin van het woord. Gelijk de extractieve nijverheid de natuurgoederen in ons bezit stelt, zoo brengt de industrie de arbeidsgoederen voort (n°. 18).

De handel, door sommigen als afzonderlijk deel der economie behandeld, hoort werkelijk thuis bij de voortbrenging. Door de goederen van de plaats van hun ontstaan tot de verst verwijderde streken te vervoeren en hun voortdurend een anderen eigenaar te bezorgen, den groothandelaar, den grossier, den winkelier, brengt de handel ze in alle hoeken der wereld en onder alle standen der maatschappij tot hunne bestemming. Ook een arme kan zich in het bezit stellen van sommige producten van

4

Sluiten