Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die goederen, welke, zoolang zij in goeden staat verkeerem geen andere bestemming hebben dan voortbrenging, b.v. machines; en los, vlottend kapitaal of voorraad, nl. de goederen, die bestemd zijn om verbruikt te worden, zooals de grondstoffen, waaruit de voortbrengselen worden vervaardigd, zooals het geld, dat tot voortbrenging wordt aangewend.

Kapitaal is dus de vrucht van natuur en arbeid; maar het behoeft geen betoog van hoeveel gewicht het zelf is voor nieuwe voortbrenging.

30. Met kapitaal hangt samen het /.(/pita/isme. In dezen samenhang echter wordt het woord kapitaal eenigszins anders verstaan dan in boven aangeduiden zin. Kapitaal zijn dan niet de productie-middelen zelve, maar de ruilwaarde van alles wat tot de productie samenwerkt, de grond meegerekend, en deze waarde genomen afgescheiden van die goederen zelf: m. a. w. geld en alle soorten van geldswaardige papieren, die productie-goederen vertegö»^ woordigen: het geldkapitaal.

Het kapitaal aldus begrepen, verstaat men door kapitalist niet den ondernemer, niet den bezitter der produc; tie-goederen zelve, maar den man van het geld, of van het geldkapitaal.

Dit geldkapitaal heeft allengs eene bijzondere rol in de staathuishoudkunde op zich genomen en het aanzijn gegeven aan de kapitalistische productie. De voortbrenging geschiedde vroeger algemeen, en geschiedt nog in het ambacht, door den werkman, die met eigen middelen, met eigen kapitaal arbeidt. Daartegenover staat het stel-

Sluiten