Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengselen tot voldoening aan eene behoefte of een verlangen van den mensch. Dit toch verstaat men door het woord verbruik of consumtie. Het is het einddoel der productie. Men zoekt de economische goederen om eihet genot van te hebben, en men geeft zijn niet als kapitaal gebruikte geld uit om zich die zaken aan te schaffen. Al zijn niet alle menschen voortbrengers in economischen zin, verbruikers zijn wij allen. Want niemand kan buiten het gebruik van stoffelijke zaken. Voor het gebruik dezer goederen stelt de moraal vooral dezen regel vast, dat men het midden moet bewaren tusschen gierigheid en verkwisting.

Naast het private verbruik door individuen en huisgezinnen, behandelen de economisten het publiek verbruik door den Staat. Want deze heeft ten bate van het algemeen welzijn zijne onkosten te maken. Hierbij komen in behandeling de belastingen en de staatsschulden.

Met betrekking tot het verbruik meenen wij met deze enkele aanduidingen te volstaan.

§ (5. Bevolki ngsquaestie.

36. De verhouding tusschen levensonderhoud en bevolking wekt levendige belangstelling, zelfs bezorgdheid bij vele staathuishoudkundigen. Hier komt ons aanstonds voor den geest de naam van Malthus, met zijn, in 1798 voor het eerst uitgegeven en sinds door velen als klassiek geacht werk, Essay on the prineipies of popu-

Sluiten