Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cian Rauch, Innsbruck), een werkje van ongeveer 240 bladzijden, dat op het titelblad belooft te zijn en ook werkelijk is: „Ein Beitrag zur Orientierung über ihr Wesen und ihre Lösung." Daarvan bestaat eene Vlaamsche vertaling. Voorts bevat het Staatslexikon der Görres-Gesellschaft hierover een uitvoerig artikel van de hand van professor llitze onder het woord Arbeiterfraye. Ook kan men raadplegen Antoine: Cours <VEconomie sociale, ch. VII. Voor aangename lectuur of tot opluistering van voordrachten kunnen dienen : Discours du Comte A/bert de Mifn, Tome J'\ Questions Sodales en Weisz: Sociale Frage und sociale Ordnung.

§ 1. O m s c h r ij v i n g der Quaestie.

39. In het openbaar leven verstaat men onder quaestie ot' vraagstuk een onregelmatigen toestand, waarvan men den oorsprong en de ontwikkeling naspeurt, en waarvoor men middelen tot verbetering, eene oplossing, zoekt. Zoo spreekt men van Oostersche quaestie, schoolquaestie enz.. De sociale quaestie nu heeft tot voorwerp de vele kwalen, waaraan de maatschappij in onzen tijd lijdende is, alsmede de oorzaken, waardoor zij zijn voortgebracht, en de middelen, die daartegen moeten worden aangewend.

Die kwalen openbaren zich rechtstreeks het eerst op economisch gebied. Voor allen vooruitgang, voor alle beschaving. voor een gelukkig maatschappelijk leven, is eene zekere hoeveelheid stoffelijke goederen tot bevre-

Sluiten