Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der eenig ander vruchtbaar eigendom, voor zich en de hunnen het noodige levensonderhoud verdienen. Al maakt het arbeidersvraagstuk niet de geheele sociale quaestie uit, toch denkt men bij de behandeling van deze het eerst aan de arbeiders. Hun toestand heeft het eerst de aandacht getrokken en tot sociale hervormingen aangespoord. Het onderscheid tusschen hen en de overige standen is wel dit, dat zij reeds voor het grootste gedeelte proletariërs zijn en men dus bij hen voor de vraag staat, hoe zij uit dien toestand moeten worden opgebeurd, terwijl men voor de overigen preventieve middelen moet zoeken om hen voor het verval in het proletariaat te behoeden. Daarbij komt, gedeeltelijk als gevolg hiervan, dat onder hen de socialistische begrippen het meest verspreid zijn, zoodat van dien kant godsdienst en maatschappij het meest worden bedreigd.

§ '2. Oorzaken en Verschijnselen.

44. Voor de oorzaken der sociale quaestie herinneren wij aan de door ons aangehaalde woorden van Z. H. Leo XIII. (n°. 40).

I)e eerste oorzaak is het kapitalisme (nos. 27 — 30).

„Door de vervolmaking der technische hulpmiddelen ontstond een nieuwe wijze van productie" (li. X.). Het gebruik van machinerieën en de verdeeling van den arbeid, die niet van elkander te scheiden zijn, maakten wel, dat „de nijverheid een machtige vaart genomen heeft''; maar

Sluiten