Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene vereeniging van menschen: want wanneer wij spreken van eene maatschappij van dieren (b.v. van mieren of bijen), gebruiken wij het woord in overdrachtelijken zin. Dat zij een gemeenschappelijk doel nastreven, blijkt uit liet eerste artikel van het reglement van iedere vereeniging. De oogenblikkelijke samenwerking echter tot een aanstonds te bereiken doel, b.v. wanneer drie menschen gezamenlijk een drenkeling op het drooge brengen, vooronderstelt nog niet eene maatschappij. Hiertoe wordt zekere standvastigheid, zekere voortduring vereischt. Tot die samenwerking behoort verder niet alleen eenheid van doel, maar ook eenheid van handeling. Eenige geleerden, die ieder voor zich de oplossing zoeken van een zelfde Maagstuk, streven naar een zelfde doel, maar vormen bij gebrek aan eenheid van handeling niet een maatschappij. Hiertoe is noodig, dat verschillende personen in onderlinge santen werking naar een gemeenschappelijk doel streven, dat de afzonderlijke krachten zich in een gemeenschappelijk werken vereenigen. Tot het wezen eener maatschappij in het algemeen behoort derhalve eene grootere of kleinere menigte (minstens twee personen), die blijvend naar een gemeenschappelijk doel streven, en dat wel met vereenigde krachten, als één geheel, als één zedelijke persoon. Dit voert ons tot de beschouwing der drie wezenlijke elementen eener maatschappij: de leden, het doel en hunne eenheid.

56. De leden.

Eene maatschappij kan bestaan uit eenlingen, b.v. eene gewone vereeniging; maar hare leden kunnen ook reeds

Sluiten