Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezelschappen moge overeenkomstig de maatschappelijke natuur des menschen zijn, zij worden niet door haar vereischt. Maar wel eischt zij het bestaan van huisgezinnen en staten. Deze heeten dan ook natuurlijke of noodzakelijke maatschappijen. Niet dat ieder individueel huisgezin of iedere individueele staat een natuurproduct is, maar die soort van maatschappij is door haar gewild. Daarom heeft zij voor de samenstelling dier maatschappijen niet die vrijheid gelaten, welke voor de bovengenoemde aanwezig is. Immers dewijl de soort van maatschappij afhankelijk is van het doel (n°. 57), daarom heeft de natuur door de soort te willen ook het doel vastgesteld, maar daardoor tevens de hoofdlijnen van den eikkiing der leden en van de bevoegdheden van het gezag getrokken.

ij hebben thans te bewijzen, dat de staat eene natuurlijke, noodzakelijke maatschappij is, om daaruit de gevolgtrekkingen af te leiden van zijn samenstel en werking.

§ 2. Oorsprong van den Staat.

60. In de verklaring van den oorsprong der burgerlijke maatschappij of staatsgemeenschap, staan de moderne geleerden veel verder van de waarheid dan de philosofen dei heidensche oudheid. Konduit belijden sommigen, dat het vooi hen een raadsel is. Doch algemeen zien zij. die voor de christelijke beschouwing blind zijn, in den

Sluiten