Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vesting, kan eene alleen staande familie niet voldoen. De mensch is wel is waar begiftigd met rede en verstand, waardoor hij zelf middelen kan uitdenken om zich te verzorgen; maar van den anderen kant denkt zijn verstand ook nieuwe behoeften uit en wekt nieuwe verlangens, waaraan voldaan moet worden. Zoodat hij steeds minder aan eigen kracht genoeg heeft. Bovendien streeft de menschheid in haar geheel genomen noodzakelijk naar vooruitgang op elk gebied, naar stoffelijken, verstandelijken, zedelijken vooruitgang. En wel verre, dat hij aan zichzelf overgelaten daarin iets zou vermogen, heeft hij zelfs niet genoeg aan de medewerking zijner tijdgenooten, maar roept ook de werken van het voorgeslacht te hulp. Inderdaad, zelfs als hij in een toestand leeft van veiligheid tegen allerlei aanranding, dan nog is het veld zijner behoeften onmetelijk en komt hij zonder samenwerking met anderen geen stap daarop vooruit. Hij moet voor een menschwaardig bestaan en voor zijne ontwikkeling voortdurend over allerlei hulpmiddelen kunnen beschikken, die hij tevergeefs van zijn particuliere krachten vraagt.

Zoo wordt hij door zijne natuur gedrongen eene vereeniging te stichten bestaande uit een groot aantal familiën; eene vereeniging, die hem zooveel mogelijk een toestand verzekert, waarin hij veiligheid vindt voor zijn bestaan en hulpmiddelen voor zijne ontwikkeling; eene vereeniging, die om de uitgebreidheid van haar werkkring een krachtig beginsel van eenheid, d. i. een gezag, vereischt, waardoor zij eene ware maatschappij wordt. Het behoeft verder geen betoog, dat aan dien eisch alleen beantwoordt de staatsgemeenschap. Deze is dus een nood-

Sluiten