Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe als loon voor bewezen diensten uit kracht der strikte rechtvaardigheid. Hier toch treedt een privaat contract tuschen beiden.

73. Een algemeen gebruik valt tegenwoordig ten deel aan het woord sociale rechtvaardigheid. Tot welke soort moet deze worden teruggebracht ? De weinige schrijvers, die zich hierover uitlaten, zijn niet eenstemmig in hunne verklaring. Terwijl de een daaronder verstaat de rechtvaardigheid, die in de maatschappij behoort te heerschen, en onder dien naam dus alle soorten van rechtvaardigheid samenvat, meent de ander, dat met dat woord de rechtvaardigheid wordt aangeduid, die de wederzijdsche verhoudingen van den staat met zijne ledematen regelt, en stelt haar eenigszins gelijk met de distributieve, maar vooral met de legale rechtvaardigheid. Die schrijvers nemen het woord sociaal in zijne etymologische beteekenis.

Een heel helder denkbeeld wekt die benaming niet in onzen geest op. Ons wil het voorkomen, dat sociaal in zijne tegenwoordig gangbare beteekenis dient verstaan te worden. Dan valt sociale rechtvaardigheid niet samen met een van de drie boven behandelde soorten en is nog veel minder eene nieuwe soort. Maar dan is het de rechtvaardigheid — welke ook, hetzij de commutatieve, hetzij de legale, hetzij de distributieve, — in zooverre zij de verhoudingen regelt der onderscheidene maatschappelijke standen, die tot de economische productie samenwerken. Wij verstaan dus hier het woord sociaal in den zin, dien het ons toeschijnt te hebben in de uitdrukking: sociale wetgeving, sociale politiek, enz..

Sluiten