Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Eigendomsrecht.

Hier bespreken wij liet groote vraagstuk, dat thans de staathuishoudkunde stelt aan de moraal. Men twist niet over bijkomende zaken, maar het eigendomsrecht zelf is in het geding. Ernstige vragen doen zich voor. Welk is de grondslag van het eigendomsrecht; is het een natuurlijk recht of eene menschelijke vinding; is het voorof nadeelig voor de maatschappij; welk is zijn doel, welke zijne grenzen? Niet minder van belang in onze dagen is de vraag, wat de staat in dezen vermag, en in welk beginsel zijne bevoegdheid haar grondslag en hare grenzen vindt? Ook mogen wij niet nalaten een enkel woord te zeggen over de zoo dikwijls misduide leer der Kerkvaders en godgeleerden.

Bronnen voor verdere studie: de werken aangehaald voor Hoofdst. I en V. Capart, La Propriété individueUe et Ie Collectivisme. (Victor Delvaux, Namur), een uitvoerige verhandeling over den bijzonderen eigendom in natuurrechtelijk, positief-rec.htelijk en historisch opzicht. Walter, Das Eigenthum nac/t der Lehre des ld. T/io/nus von Aquhi

10

Sluiten