Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet grondslag zijn van een recht. Zoo brengt een diefstal wel is waar eene zaak in de macht van den dief, maar is toch geen rechtstitel. Doch overigens zullen die feiten en handelingen (behoudens nadere bepalingen deipositieve wet) door de natuurwet als rechtstitels gebillijkt worden, welke noodzakelijk zijn om het natuurlijk doel van het eigendomsrecht te bereiken. De natuurwet, die de aardsche goederen voor den mensch heeft bestemd, en die daarom het privaat eigendomsrecht heeft gewild, moet ook datgene als rechtstitel goedkeuren, zonder hetwelk het doel van den privaten eigendom niet zou kunnen bereikt worden.

Het Burg. Wetb. art. 639, in aansluiting bij het Romeinsche recht, dat in dezen aan de natuurlijke rechtvaardigheid beantwoordt, noemt vijf rechtstitels op: toeëigening, natrekking, verjaring, erfopvolging en overdracht. Inderdaad kunnen alle titels tot deze vijf worden teruggebracht.

92. Toeëigening (occupatio) is de beslaglegging op eene zaak, die niemand toebehoort, met de bedoeling haar als uitsluitend eigendom te hebben. Zij vooronderstelt dus eene zaak, die vatbaar is om als eigendom bezeten te worden, maar nog geen eigenaar heeft; en van den kant des inbezitnemers vordert zij, dat hij werkdadig beslag legge op de zaak en van zijne bedoeling om haar in blijvend bezit te nemen duidelijk doe blijken. Het is de oorspronkelijke rechtstitel. Hoe anders zou iemand eigenaar worden van eene zaak, die nog geen eigenaar heeft? Door welke andere handeling kan hij zonder iemands recht te krenken dergeliike zaak onder

11

Sluiten