Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven het af te schaffen. Dan zal een ieder zich daartegen verzetten als een onrecht. Waarom? Omdat het eigendomsrecht steunt op een hoogere wet, dan die van den staat, op de natuurwet.

De socialisten gaan gaarne in op de stelling der liberale economie, dat de arbeid de grondslag is van den eigendom. — Alleen geven wij toe. dat de arbeid een rechtstitel is om eigendom te verwerven, en dan niet eens de oorspronkelijke titel. Maar grondslag van den eigendom ? Hoe kan de mensch dan ooit eigenaar worden van zaken, b.v. vruchten, waaraan geen arbeid is besteed ? Zelfs die dingen, die door arbeid zijn voortgebracht, hebben toch een element, dat aan den arbeid niets dankt, Immers de stof, waaruit zij vervaardigd zijn, is van de natuur ontvangen.

§ 4. Gebruik van het Eigendomsrecht,

96. Vroeger hebben wij een onderscheid aangegeven tusschen een recht en het gebruik van een recht. Een recht geeft niet een vrijbrief om in alles te doen met eene zaak wat men wil. Dit moet vooral bij het privaat eigendomsrecht niet uit het oog verloren worden. Het is geen absoluut recht, al maakt het ook den mensch in den waren zin van het woord eigenaar der uitwendige goederen. Het volkomen onbeperkte recht komt toe alleen aan God, tegenover wien de mensch is als een rentmeester, die rekenschap verschuldigd blijft. Hij mag dus niet

Sluiten