Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105. De moeilijkheden ontstaan uit slechts een paar zegswijzen, die in dubbelen zin kunnen worden opgevat.

Zoo schrijven zij het privaat bezit toe aan de zonde. Doch dan denke men aan de erfzonde. Hadde Adam niet gezondigd, zoodat wij in den staat van oorspronkelijke rechtvaardigheid waren gebleven, dan, zoo was hunne leer, ware het privaat bezit niet noodig geweest. Maaide erfzonde heeft den mensch in een toestand gebracht, dat zijn leven thans zonder privaat bezit onmogelijk is.

Soms stoot men op de stelling, dat van nature alles gemeengoed is. Maar deze heeft, behalve een valschen zin, eene dubbele beteekenis, die juist is. Ofwel de kerkleeraars bedoelen de negatieve goederengemeenschap, waarin de goederen niet door de natuur zelve aan bijzondere personen worden toegewezen, maar eerst tengevolge van de occupatie, (door hen soms usurpatie genoemd, ook een woord dat verkeerd geduid wordt), in iemands privaat bezit komen. Ofwel zij herinneren aan het maatschappelijk doel van het bijzonder eigendomsrecht, dat den rijken den plicht oplegt om aan de armen van het hunne mede te deelen. Beide opvattingen zijn volkomen juist, maar doen aan het bijzonder eigendomsrecht niet de minste afbreuk.

106. Wat meer verklaring vorderen eenige groote godgeleerden met den H. Thomas aan het hoofd, die onder de voorloopers van het collectivisme gerangschikt worden, omdat zij het eigendomsrecht terugbrengen niet tot het jus naturale, maar tot het jus gentium, wat zij positief menschelijk recht noemen. Zoo wordt dan de

Sluiten