Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liberalisme, dat God niet uitdrukkelijk wegcijfert, maar Zijne bevoegdheden beperkt en Hem van de menschelijke zaken uitsluit, kan bij ons geen genade vinden. Dat moge het systeem der vrijheid heeten: voor eene vrijheid, die alles meent te mogen wat zij kan, die losgemaakt is van de Goddelijke wetten, is in het christelijk stelsel geen plaats.

Zoo heeft het liberalisme ook den staat van zijne grondslagen gerukt. Het miskent de maatschappelijke natuur \ an den mensch en daarmee den natuurlijken oorsprong der burgerlijke maatschappij. Het beperkt het doel der staatsgemeenschap en den omvang van het staatsgezag; terwijl het van den anderen kant den staat, in zijn oog toch maar zuiver menschenwerk, zoo hoog verheft, dat hij onafhankelijk van elke hoogere wet de oorsprong wordt van elk recht en voor den mensch de plaats van ('od inneemt, aan hem de heiligste rechten van het individu en van het huisgezin opofferend. Inderdaad wij hebben slechts te verwijzen naar hetgeen wij reeds gezegd hebben.

Nooit heeft eene theorie zooveel slavernij aangebracht als de liberale vrijheidstheorie. De mensch onttrokken aan het gezag van God wordt slaaf zijner hartstochten: v rij gemaakt van de natuurlijke zedenwet wordt hij verlaagd tot een willoos voorwerp van noodzakelijke natuurwetten ; de burger mededrager van de souvereiniteit, maar toch niets meer dan een rad in de staatsmachine; de economisch zwakke door de vrije concurrentie verkocht en geleverd aan den economisch sterke. Ziedaar de gevolgen eener verkeerd begrepen vrijheid.

Sluiten