Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. verbod van dienstarbeid voor kinderen beneden 14 jaren:

r. verbod van nachtarbeid, behalve voor die takken van nijverheid welke uit hun aard, wegens technische redenen of met het oog op de algemeene welvaart, nachtarbeid noodzakelijk maken;

(I. een onafgebroken rusttijd van ten minsten zes en dertig uren in elke week voor iederen arbeider:

c. verbod van het truckstelsel (winkels, door de ondernemers gehouden).

„2". Toezicht op alle bedrijven; onderzoek en regeling der arbeidsverhoudingen in stad en land door een rijksarbeidsbureau, provinciale arbeidsbureaux en arbeidskamers ; ingrijpende bedrijfshygiëne.

„3 . Wettelijke gelijkstelling der landbouwarbeiders en der dienstboden met de overige arbeiders; opheffing deiverordeningen voor de dienstboden.

„4°. Bevestiging van het coalitierecht.

,5". Overneming der geheele arbeiders-verzekering door het rijk, met toongevende medewerking der arbeiders aan het beheer."

138. Het 'miernatïonaal socialisme staat op het Marxistisch standpunt, gelijk het belichaamd is in het program van Erfurt. Nochtans bestaat er onder de socialisten een groot verschil van meening omtrent allerlei punten, als: het deelnemen aan parlementairen arbeid, het samengaan met andere partijen, het meewerken aan verbetering \an arbeidstoestanden, de vakorganisatie, de landbouwquaestie, enz..

Sluiten