Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij de vrije beschikking over de vruchten van den gedwongen arbeid verbiedt, vermoordt allen lust tot werken. Het beginsel van uitsluitend collectief eigendom aan productie-middelen tast het geheele privaatbezit in zijn wezen aan, en verlamt de vrijheid van beweging voor alle burgers.

De reden daarvan is, dat het socialisme, ook alleen als economisch stelsel beschouwd, geheel in strijd is met de natuurlijke, door God gewilde orde. In die orde alleen kan de mensch zijn geluk bewerken. Elke pogi-ng om een nieuwe orde van zaken te vestigen, die van de natuurlijke afwijkt, zal mislukken. Welnu het socialisme is eene miskenning van die maatschappelijke en stoffelijke orde, die met de menschelijke natuur overeenkomt, en dat ligt zoo voor de hand, dat de verdedigers van dat nieuwe stelsel de menschen hunner toekomstmaatschappij geheel anders uitdenken dan zij werkelijk zijn.

Om niet in herhalingen te vervallen verwijzen wij naar Hoofdst. \ I, § 2 nos. 88 en 89, waar wij de natuui lijke noodzakelijkheid voor individu, huisgezin en staat, m. a. w. voor de geheele menschelijke samenleving in het licht stelden, van privaat eigendom ook aan productie-middelen. Eveneens herinneren wij aan hetgeen wij in hetzelfde Hoofdst. § 5 betoogden omtrent de bevoegdheden van den staat met betrekking tot het eigendomsrecht. De socialisten mogen nog zoo afkeerig zijn van den staat, hunne maatschappij zal toch een openbaar gezag moeten dulden, willen zij niet in het nihilisme ondeigaan. En dat openbaar gezag zal zich moeten regelen naai de natuurlijke zedenwet en eene natuurlijke

Sluiten