Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tegenwoordige eigenaars schadevergoeding betalen. * och Henry (Teorge, de bekende Amerikaansche akkersocialist, geeft aan confiscatie de voorkeur; omdat de diefstal van het privaat grondbezit reeds lang genoeg heeft geduurd. Als bij tooverslag zal het collectief grondit al,e maatschappelijke misstanden doen verdwijnen en de aarde in een paradijs omscheppen. Met gloeiende taal schildert George in zijn werk Progress and Poverty den door de landnationalisatie aan te brengen geluksstaat.

De argumenten, waarop hun eisch om allen grond te nationahseeren steunt, kunnen wij in het kort als voM weergeven.

Emile de Laveleye (De la propriété et de ses formes pmmtnes) meent in de geschiedenis te lezen, dat de natuurwet alleen collectief grondbezit toestaat. Bij hunne verrijzing uit den toestand van dier waren de menschen eerst jagers en kenden zij nauwelijks eenig eigendom Herders geworden leerden zij roerend goed bezitten Daarna vestigden zij zich als landbouwers en leefden van den collectief bezeten grond. Doch toen ontwikkelde zich allengs het private grondbezit. Tot bewijs van de juistheid van dit verloop beroept hij zich op eenige volken die by hunne intrede in de geschiedenis den grond uitsluitend collectief zouden bezeten hebben. Hieruit besluit hij, dat dit de eenige natuurlijke eigendomsvorm voor den grond is.

Hiertegen zij opgemerkt vooreerst, dat zijn begrip van natuurwet totaal valsch is (zie Hoofdst. I, § 2). Vervolgens dat de ontwikkeling van het menschdom uit een heel of half dierlijken toestand zoowel met de christelijke

Sluiten