Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen, mits men onder loon versta alles wat betaald wordt voor welken arbeid ook, en onder interest de geheele som, die aan het kapitaal ten deel valt. Nu neemt volgens George de nationale voortbrenging steeds toe, doch zoo. dat het loon hoogstens gelijk blijft en de interest vermindert. Waaruit volgt, dat het grondbezit, het meest onwettige bezit, steeds grooter deel der baten tot zich trekt.

Doch George speelt hier met de woorden loon en interest. Wat het loon aangaat: nu eens als bewezen aangenomen, dat het loon de strekking heeft zich tot het noodzakelijk levensonderhoud te beperken, en tevens dat de levensstandaard der arbeiders niet stijgt, dan zou daaruit alleen volgen, dat het loon van ieder en arbeider afzonder/ijl- ongeveer hetzelfde blijft, hoe ook de productie toeneemt. Maar zal bovenstaande formule juist zijn, dan beteekent loon niet het arbeidsloon der arbeiders per hoofd, ook niet de gezamenlijke arbeidsloon en ; maar alles wat voor welken arbeid ook wordt uitbetaald, ook wat kooplieden, directeurs van fabrieken, opzichters enz. ontvangen. Het loon zoo opgevat blijft niet op dezelfde hoogte.

Wat de vermindering van den interest aangaat: hetzij zoo, dat men thans minder perrenten kan bedingen dan vóór jaren. Doch de juistheid der formule eischt. dat daar sprake is van den interest van het geheele nationale kapitaal. Daar nu de kapitalen zijn vermeerderd, is ook de interest, zelfs bij vermindering der percenten, toegenomen. Hierdoor blijft van het mathematische bewijs, dat de grondrente in ongeëvenredigde mate steeds toeneemt, niets over.

Sluiten