Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven, dat zij de geheele grondrente in de schatkist zouden doen vloeien. Dan bleef uiterlijk alles zooals het is: kapitaal en arbeid ontvingen het hun toekomende; alleen de grondeigenaars zouden door die dooddrukkende belasting geen profijt trekken van hun grondbezit. En van die regeling zouden wij mogen verwachten de afschaffing van alle andere belastingen, de opheffing van de armoede en verder het geheele aardsche paradijs der akkersocialisten. Men moet wel optimist zijn.1).

142. Sommigen, ook niet socialisten, eischen voor den staat omtrent den grond uitgebreider bevoegdheid dan omtrent andere eigendomsgoederen. Op welken titel is niet recht duidelijk. Wij erkennen, dat in een land, waar het grondbezit tot onheil der maatschappij ongeregelde vei houdingen dreigt aan te nemen, het openbaar gezag slechts aan zijne roeping om het algemeen welzijn te bevorderen beantwoordt, wanneer het maatregelen, die of een overmatig groot of een al te zeer verdeeld grondbezit belemmeren, in zijne wetgeving vaststelt. Ook ligt het niet buiten zijn bevoegdheid om in sommige gevallen, wanneer een rechtstreeksch openbaar belang het noodzakelijk maakt, iemand door onteigening van zijn wettig eigendom te ontzetten, mits met volkomen schadeloosstelling van den onteigende. Naar gelang van omstandigheden kan ook eene regeling van het grondbezit noodzakelijker zijn dan van het bezit van roerende goederen.

\> Vergelijk ene. Ii. X. § 6 „Neque est" en § 8 „Horum tum."

Sluiten