Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordige omstandigheden en tijden nuttig is tot het volk te gaan en daarmede op heilzame wijze te verkeeren, hebben Wij meer dan eens, tot geestelijken het woord richtende. Ons ten plicht gesteld te bevestigen. Meermalen ook, zelfs in de laatst verloopen jaren, hebben Wij door brieven aan Bisschoppen en andere geestelijke waardigheidsbekleeders deze liefdevolle bezorgdheid voor het volk geprezen en haar ten volle passend geheeten voor beide klassen van geestelijken (seculiere en reguliere)."

Doch die algemeene actie der katholieken moet door onze geestelijke overheden worden geleid.

„Ten slotte herhalen Wij met versterkten aandrang Onze vermaning, dat, wat ook bijzondere personen of vereenigingen op dit gebied ondernemen, in herinnering behoort te blijven, dat ten volle aan het gezag der Bisschoppen moet gehoorzaamd worden. Dat men zich niet late verleiden door eenige te onstuimige begeerte om wel te doen: welke, indien zij ertoe leidt de verplichte gehoorzaamheid uit het oog te verliezen, niet oprecht is, noch blijvend nut kan tot stand brengen, noch Gode aangenaam kan wezen. In den geest van diegenen schept (iod behagen, die, met ter-zijde-stelling van hun eigen meening, gaarne luisteren naar de herders der Kerk, als naar Hem-Zelven : hun staat Hij met Zijne hulp bereidwillig ter zijde, zelfs bij de moeilijkste ondernemingen, en pleegt deze goedgunstig tot de gewenschte doeleinden te leiden" J).

') Graves de c. r. § 19 „Postremo id rursus."

Sluiten