Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben ons slechts een paar aanhalingen veroorloofd; maar deze doen den geest van den grooten Paus kennen. Overigens dienen allen, die aan de sociale actie deelnemen, maar vooral de priesters zich wel vertrouwd te maken met den inhoud en den zin der beide encyclieken Rerum Novarum en Graves de commini re en van het motu-proprio van Pius X.

146. Wat met name in het arbeidersvraagstuk de Kerk vermag, blijke o. a. uit twee groote historische feiten. \ ooi eerst de afschaffing van de slavernij op eene wijze, zooals geen mogendheid van Europa het vermag. Daar de slavernij tot het wezen der heidensche maatschappij behoorde, en zoowel het openbare als bijzondere leven daarmee was samengeweven, zou een ruw ingrijpen eene onoplosbare sociale quaestie hebben opgeworpen. Maar zonder schokken en stooten, met kalmte en wijsheid voert de Kerk die ontzettende omwenteling uit, en brengt daarmee den arbeid zelf tot eere. Daarnaast staat een ander feit: de organisatie van den arbeid. Aan de Kerk dankten de middeleeuwsche gilden hun heilzamen godsdienstigen en zedelijken invloed op de arbeiders wereld. En al mag men niet blind zijn voor de vele grove misbruiken en misslagen, de geschiedenis getuigt, dat, zoolang de gilden aan de leiding der Kerk getrouw bleven, zij een bron waren van geluk en voorspoed. ^ Ontegensprekelijk zou de Kerk de sociale quaestie kunnen oplossen, als de maatschappij zich aan hare leiding onderwierp, ja de volkomen oplossing kan zonder den terugkeer tot de christelijke zeden niet gevonden worden.

Sluiten