Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij uitstek maatschappelijke deugden, rechtvaardigheid en liefde. Dat zien beide scholen in. Maar Angers heeft vooral hare hoop gevestigd op de kracht der christelijke liefde, die van Luik roept meer de rechtvaardigheid in.

Voor hunne actie vraagt de school van Angers vooral de vrijheid, eerlijk gegeven: vrijheid voor de Kerk, vrijheid voor de vereenigingen. Maar daarmee meent de school van Luik niet genoegzaam toegerust te zijn voor de maatschappelijke verbeteringen: zij schrijft tevens op baar program een min of meer diep ingrijpende bemoeiing van het staatsgezag. Het is voorval dit verschil, dat aanleiding gaf tot de benamingen van katholiek staatssocialisme en katholiek Manchesterdom.

160. De in het vorig nummer genoemde kenmerken geven nog niet een principieel verschil aan. Toch bestaat dit. W at hoofdzakelijk aan het licht komt door hun verschil van opvatting van het arbeidscontract, van de staatsbemoeiing en van de sociale hervorming.

Het arbeidscontract, en de daaruit voortvloeiende verhouding tusschen patroon en arbeider. De strijd loopt hier vooral over de vraag, welk aandeel men moet geven aan de rechtvaardigheid, welk aan de liefde. Het is moeilijk, zoo niet onmogelijk, van de beginselen der school van Angers eene uiteenzetting te geven, die alle aanhangers dier school zullen onderschrijven. Maar wij meenen veilig den Rijsselschen professor (Justave Théry, eender groote woordvoerders der school, te kunnen raadplegen

') Exploiteurs et mlarié*

Sluiten