Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin het contract te kort schiet, moet de naastenliefde 'aanvullen. Dit is vooral de practijk van de patroons van het Noorden van Frankrijk {les patrom du Nord), die in den patroon willen zien den vader (patronus van pater, rader, afgeleid) van zijn werkvolk, d. i. hun aangewezen beschermer, zoowel wat hun stoffelijke als zedelijke belangen aangaat. Doch in den arbeider beantwoordt aan deze verplichtingen des patroons geenerlei recht. Daaruit wordt verder besloten, dat deze plichten nooit tot rechtsplichten kunnen gemaakt worden.

De staatsbemoeiing in arbeidszaken. Mgr. Freppel stelde op het congres van Angers de volgende formule vast: „Persoonlijke vrijheid, vrijheid van vereeniging met al hare wettige gevolgen, de tusschenkomst van den staat beperkt tot de bescherming der rechten en de bestrijding der misbruiken. Ziedaar mijne formule in de arbeidersquaestie."

De strekking bij de school van Angers is, den staat zooveel mogelijk van het economisch gebied te weren. In het algemeen verdedigen zij wat men noemt den rechtsstaat; d. w. z. zij stellen als eenig doel der burgerlijke maatschappij en als eenige functie van het staatsgezag: de handhaving der rechtsorde (n°. 65). Dit geldt nochtans niet van Mgr. Freppel. Zijne algemeene theorie over den staat is inderdaad eene andere. Alleen vreest hij, vooral op economisch gebied, eene te groote staatsbemoeiing, en tracht hij den staat zoo ver mogelijk daar buiten te houden. Zelfs in bovengenoemde formule staat niet de zuivere rechtsstaat omschreven. Bescherming van

18

Sluiten