Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechten en beteugeling van misbruiken zijn twee verschillende zaken. Een misbruik is niet altijd een onrecht. Men denke b.v. aan de uitbetaling van arbeidsloon in herbergen.

Doch de aanhangers dier school nemen de bevoegdheid van het staatsgezag veel enger: zelfs zij, die hunne meening in de formule van Mgr. Freppel uitdrukken. Voor hen is slechts daar een misbruik aanwezig, waar een recht geschonden wordt. Als men nu bedenkt, dat zij de grenzen van het rechtsgebied niet ver uitzetten en den patroon betrekkelijk weinig rechtsplichten opleggen, dan begrijpt men, dat in zulk een systeem de bevoegdheid van den staat om op economisch gebied in te grijpen zeer beperkt is.

Bovendien is in hun oog het arbeidscontract een zuiver private zaak, die aan de zorg van het openbaar gezag ontsnapt; is de sociale quaestie hoofdzakelijk een godsdienstige quaestie, die door den staat niet kan worden opgelost; en wordt de verhouding van patroon en arbeider vooral beheerscht door de naastenliefde, die buiten het bereik der burgerlijke wetgeving valt. Al deze overwegingen bevestigen hen in het gevoelen om aan de formule van Mgr. Freppel zoo min mogelijk uitbreiding te geven.

De sociale hervorming. In aansluiting met hare opvatting van de staatsbevoegdheid en van de verhouding tusschen patroon en arbeiders, heeft de school van Angers haar plan van sociale actie opgemaakt. De maatschappelijke verhoudingen behoeven geen wezenlijke veranderingen te ondergaan; een organisatie der maatschappij op geheel anderen grondslag dan de bestaande is niet noodig.

Sluiten